FAQ

Tu nájdete odpovede na vaše najčastejšie otázky

Kontinuálne rokujeme so zástupcami stavebného úradu mesta Senec od roku 2008, procesy budú pretrvávať až do septembra 2021. Stavebné povolenie bude vydané po trinástich rokoch, čo je dostatočne dlhé obdobie na to, aby sa investor a samospráva regulárne dohodli. Samotné verejné stavby budú predmetom neskorších povoľovacích procesov, predstavenie verejnosti prebehne v roku 2023.

Lokalita bude napojená na práve rozširovanú ČOV Senec.

Rozhodnutie je v rukách Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom vodného toku Čierna voda, kde je ochranné pásmo 10 metrov od brehu. O možnostiach úprav brehov vzájomne rokujeme. V ochrannom pásme v danej oblasti nemáme v pláne postaviť žiadnu stavbu, ktorá nebude povolená, preto je nová štvrť naprojektovaná tak, že cesta, cyklochodník aj pozemky sú mimo tejto zóny.

Na tomto menšom vodnom toku plánujeme oživiť pár vodných športov na splavovanie, pokojne aj menej náročný paddleboarding alebo člnkovanie.

Už samotná mestská štvrť po jej dobudovaní počíta so základnými službami pre obyvateľov. Ostatné nájdu v priľahlých lokalitách alebo v centre Senca. Obyvatelia sa tak dostanú k službám pešo, bicyklom, MHD alebo automobilom.

Dopravná tepna je vyťažená v špičkách na 150% svojej kapacity. Preto sa štát rozhodol reagovať a cez Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) pripravili spoločne projekt na rozšírenie tzv. “Starej Seneckej cesty I/61 a I62” na novú, štvorprúdovú. Zároveň je zámerom spoločnosti NDS rozšíriť obojsmerne diaľnicu D1 na súčet pruhov 8. Proces postupného rozširovania priepustnosti dopravy bude plynulo nadväzovať na práve realizovaný obchvat D4R7 a na Križovatku Triblavina na D1. Realizácie sú plánované na obdobie 2026 – 2030.

Viac informácií o dopravných plánoch NDS na trase Bratislava-Senec si môžete prečítať priamo na webovej stránke NDS.

Cyklochodník je absolútna priorita všetkých zúčastnených strán, nás, mesta Senec, aj Bratislavského samosprávneho kraja. Projektová dokumentácia na územné rozhodnutie je už hotová, mesto plánuje toto pripojenie realizovať v roku 2022/2023. Ďalšou etapou bude prepojenie Lužianok s Bratislavou a tým pádom sa cez cyklochodník priamo spojí Senec a Bratislavu. Časť cyklochodníku v úseku 250 metrov zrealizuje aj naša spoločnosť. Naviac Lužianky budú mať cyklochodníky aj popri rieke Čierna voda s prepojom na Tureň.

Viac o stanovisku mesta Senec k budovaniu cyklochodníka si môžete prečítať na tomto linku.

Priamo do mesta Senec sa dostanete komfortne vďaka novovybudovanej cyklotrase. Cyklotrasa z našej štvrte povedie priamo do mesta Senec bezpečným riešením cez podjazd pod cestou 1. triedy č. 62 pri kruhovom objazde smerom na Šamorín. V júli 2021 o tom rokovalo a informovalo mesto.

Viac informácií nájdete na tomto linku.

Dnes sú v tejto lokalite poľnohospodárske polia a časť pozemkov pri Čiernej vode pokrývajú lužné lesy. Naším zámerom je vrátiť do lokality viac stromov a vytvoriť tak vhodnú mikroklímu tejto štvrte. Rovnako aj našim klientom vysvetľujeme, prečo sú stromy dôležité, aj preto náš projekt staviame pre budúcich obyvateľov na pozemkoch väčších rozmerov.

Každá nová štvrť prinesie novú generáciu, Lužianky aktuálne rátajú s 800 novými obyvateľmi. Každý sa ráno ponáhľa do práce, a preto sme v lokalite pripravili priestor pre inovatívnu materskú škôlku. Bude slúžiť aj pre iné lokality v okolí.

Škola je náročnejšia stavba ako škôlka. Jej založenie, vrátane veľkosti, personálu a počtu žiakov schvaľuje zriaďovateľ. O danej potrebe školy prebehnú s mestom Senec rokovania.

Štvrť disponuje zónami pre radovú domovú výstavbu alebo individuálnu domovú výstavbu, (skratka IDV). IDV môže byť len samostatne stojací dom, dvojdomy nie sú na týchto pozemkoch prípustné. Na každom pozemku bude len jedna prípojka inžinierskych sietí, teda voda, kanalizácia, plyn, elektrika a optika.

Domy, aké sa môžu stavať, budú regulované regulatívom a pripravujeme aj vzorové domy, ktoré budú slúžiť ako ukážky nového bývania pre klientov. Cieľom tejto našej aktivity je zjednotiť dizajn súborov domov, aby nenarušili prirodzený kolorit prostredia.

Predmetom povoľovacieho procesu je vybudovanie jazera väčšej rozlohy s premostením a prirodzeným koridorom pre peších, cyklistov a vozíčkarov. Realizácia jazera vychádza z princípov, ktoré podporia dobrú kondíciu jazera najmä vďaka samočisteniu a prekysličovaniu. Dopomôže mu prirodzený biotop, vrátane rastlín a živočíchov. Hĺbka jazera v období sucha bude v priemere 2 metre, štandardne by mala hĺbka dosiahnuť 2,5 až 3 metre. Primárne sú funkcie pre okolitú prírodu a samotných obyvateľov, keďže jazero prinesie lepší vzduch počas horúcich letných dní a má slúžiť na odrekreovanie obyvateľov štvrte.

Z vizualizácií môžeme vidieť, že predmetom Lužianok sú taktiež zóny určené pre športovanie. Vybavenie športovísk sa vyskladá z požiadaviek samosprávy a tiež s prihliadnutím na potreby klientov mestskej časti. Realizácia športovísk je odhadovaná na obdobie 2024/2025.

Keďže sme v zóne polyfunkčno-obytnej, parkovanie je projektované v zmysle platných noriem. Regulatívy a normy jasne určujú vlastníkovi každej nehnuteľnosti, koľko miest pre vlastnú potrebu a návštevy musí vybudovať. Napríklad pri rodinných domoch musí klient vybudovať dve miesta pre seba a dve miesta pre návštevy. A takto to pokračuje aj pre kultúrne stredisko, športoviská, obchodnú zónu, aj byty. Na druhej strane by sme áut chceli mať v zónach čo najmenej a veríme, že presadíme aj inú formu dopravy.

Dôležitá je dohoda, ktorá nastane medzi nami a samosprávou. O celú štvrť sa budeme nejaký čas starať spoločne, keďže aj na sadové úpravy bude plynúť záručná doba. Rovnako treba udržiavať komunikácie, chodníky, osvetlenie, jazero… Nehovoriac o tom, že budú pribúdať nové stavby – rodinné domy, polyfunkcie, športoviská, ktoré potrebujú ďalšiu starostlivosť. Naším cieľom je priblížiť sa prostrediu v podobe, ako sú zobrazené na vizualizáciách. V tejto koncepcii by mali pokračovať aj budúci obyvatelia. Súčasťou komunitného bývania, ako to pozorujeme vo vyspelých mestách, si všetci vážia verejný majetok a zveľaďujú ho spoločne, dobrovoľne.